گیردان پولی ئتیلن ئه یاغ

شه ریکی ئه ندازیایی سه بوک لۆوله ی نۆڤین به ڤ سه رنج به داخواز و ئیحتیاج موشتری کان ، ئیتصالات پو.لی ئتیلن ئه یاغ  به ڤ هه مه ت ئسول ته کنیکی ئه ندازیاری ل ئنازه ی  ۲۰۰تا ۱٦۰۰ میلی مه تر هه ل بر اکا.

پێڕست