مه نهول کان دودیوواره ی پولی ئتیلن

شه ریکی ئه ندازیایی سه بوک لۆوله ی نۆڤین به ڤ هه بو بوون  دۆ خه ت ئسپیرال توانایی هه ل بر بۆرییه کان ئسپیرال ل ئنازه کان  500 هه تا 1600 میلی مه تر به ڤ باشترین چۆنیه تی و بەرگەگرتن دیوواری 16 کیلونیوتن بر متر چوار چاره ک ,31.50 کیلونیوتن بر متر مربع  هیه.

بۆرییه کان پولی ئتیلن ل مایکه به ناوو پولی ئتیلن کوو ل بنه ماڵه تێن و مه لاهیم هه ن کڕ کراوه کوو  هه بو دانسته کان  هه ن.

دانسته کان خاس ئه م مایکه بایس بوو  کوۆ ئینسان ل ئه و  ڵ ریگای  پێشرفت و ره فاه زنه گی خو دەسکەۆتکانی هه ل برین کا کوو یوه ل ئوانه  بۆرییه کان پولی ئتیلن هیه.

چه ند داری که ییر ل  دانسته کان کوو بایس خاصترین و به کارگرتن ل  بۆرییه کان پولی ئتیلن ره پاڵ به بۆرییه کان ویره ی دێرس بوه  له خه زمت ئه یوه  موشتریاکان عه زیز به یان ئه کین :

بته و ل برانبەڕ ته وژم وه شاندن
بەڕگەگرتن ل بڕانبەر جاوه جايي په رده ئاخ و بۆمەلرزە
که م بونوه ی ده ڵاندن
توول ئه مر توولانی
لخیز و گێروفه ن تاقه ت گرتن تابون
سه نگ که مێر ڵ مه قایسه بته ک بۆرییه کان تر
تانشین نه بوون به پاژ رووکار سه یقڵی داخڵ بۆرییه
بەرگەگرتن تا قیڕات 50 پایه سانتی گراد و نامحلول بون ڵ برانبەر ته واوی حه ڵاڵ کان
بەرگەگرتن ڵ برانبەر ئه شعه ماورائ بنفش تیرۆژ به به بونی به کارگرتن ل مه وارد Anti UV
وه رزنایش ئاسان و به جێ
باربردن بوون زوور باش ڵ برانبەر بار کان ده ره که
بار برن و جه به جی بوون ل ئاسان

پێڕست